[เอกสาร] คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่
คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ