สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

สรุปข้อมูล ประจำปี 2565
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1กลุ่มอำนวยการ - -0-
2กลุ่มนโยบายและแผน - -0-
3กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์3 - 33.0075333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ค่อนข้างพอใจ
4กลุ่มบริหารงานบุคคล2 - 43.0075333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ค่อนข้างพอใจ
5กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา - -0-
6กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา1 - 32.00502222222222222222222222222222222222222222พอใช้
7หน่วยตรวจสอบภายใน1 - 31.5037.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5พอใช้
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2 - 22.00502222222222222222222222222222222222222222พอใช้
9กลุ่มกฎหมายและนิติกร - -0-
10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 - 42.5062.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5ค่อนข้างพอใจ
รวม1 - 42.20552.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.22.2ค่อนข้างพอใจ


ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐  
Version ๒๐๑๙.๑ พุทธศักราช ๒๕๖๒