ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
File รายงานการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) : Pisa กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 52
แบบฟอร์ม แบบวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 178
แบบฟอร์ม แบบวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 200
แบบฟอร์ม Template บันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ 176
แบบฟอร์ม Template หนังสือราชการภายนอก กลุ่มอำนวยการ 99
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปต่างจังหวัด กลุ่มอำนวยการ 135
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในเขต กลุ่มอำนวยการ 164
เอกสาร คู่มือกลุ่มอำนวยการ คู่มือต่างๆ 127
เอกสาร คู่มือการจัดทำ ID Plan คู่มือต่างๆ 648
เอกสาร คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1 คู่มือต่างๆ 73
เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู คู่มือต่างๆ 158
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ คู่มือต่างๆ 102
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น คู่มือต่างๆ 5191
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู คู่มือต่างๆ 200
เอกสาร หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560 คู่มือต่างๆ 119
File คู่มือการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES คู่มือต่างๆ 9
File คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC คู่มือต่างๆ 41
File ไฟล์ทำโลโก้ สพฐ.พร้อมใส่ชื่อโรงเรียน คู่มือต่างๆ 228
แบบฟอร์ม Individual Development Plan (ID Plan) แบบฟอร์มตามนโยบาย 1160
แบบฟอร์ม Logbook Professional Learning Community แบบฟอร์มตามนโยบาย 239
แบบฟอร์ม เทคนิคการวิเคราะห์งานแบบ Star แบบฟอร์มตามนโยบาย 123
File ดาวน์โหลดป้ายไวนิล นโยบาย ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แบบฟอร์มตามนโยบาย 162
เอกสาร ระเบียบว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ.2560 ระเบียบ กฏหมาย 68
เอกสาร คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ความรู้ 107
เอกสาร แนวทางการเขียนรายงาน SAR องค์ความรู้ 127