ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
File รายงานการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) : Pisa กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 205
แบบฟอร์ม แบบวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 203
แบบฟอร์ม แบบวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 220
แบบฟอร์ม Template บันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ 200
แบบฟอร์ม Template หนังสือราชการภายนอก กลุ่มอำนวยการ 126
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปต่างจังหวัด กลุ่มอำนวยการ 160
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในเขต กลุ่มอำนวยการ 235
เอกสาร คู่มือกลุ่มอำนวยการ คู่มือต่างๆ 169
เอกสาร คู่มือการจัดทำ ID Plan คู่มือต่างๆ 708
เอกสาร คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1 คู่มือต่างๆ 87
เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู คู่มือต่างๆ 191
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ คู่มือต่างๆ 121
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น คู่มือต่างๆ 7413
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู คู่มือต่างๆ 212
เอกสาร หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560 คู่มือต่างๆ 136
File คู่มือการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES คู่มือต่างๆ 21
File คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC คู่มือต่างๆ 291
File ไฟล์ทำโลโก้ สพฐ.พร้อมใส่ชื่อโรงเรียน คู่มือต่างๆ 266
แบบฟอร์ม Individual Development Plan (ID Plan) แบบฟอร์มตามนโยบาย 1195
แบบฟอร์ม Logbook Professional Learning Community แบบฟอร์มตามนโยบาย 254
แบบฟอร์ม เทคนิคการวิเคราะห์งานแบบ Star แบบฟอร์มตามนโยบาย 135
File ดาวน์โหลดป้ายไวนิล นโยบาย ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แบบฟอร์มตามนโยบาย 209
เอกสาร ระเบียบว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ.2560 ระเบียบ กฏหมาย 91
เอกสาร คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ความรู้ 126
เอกสาร แนวทางการเขียนรายงาน SAR องค์ความรู้ 155