ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
File รายงานการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) : Pisa กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 520
แบบฟอร์ม แบบวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 237
แบบฟอร์ม แบบวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 268
แบบฟอร์ม Template บันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ 284
แบบฟอร์ม Template หนังสือราชการภายนอก กลุ่มอำนวยการ 182
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปต่างจังหวัด กลุ่มอำนวยการ 223
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในเขต กลุ่มอำนวยการ 321
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ 7
เอกสาร คู่มือกลุ่มอำนวยการ คู่มือต่างๆ 260
เอกสาร คู่มือการจัดทำ ID Plan คู่มือต่างๆ 787
เอกสาร คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1 คู่มือต่างๆ 121
เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู คู่มือต่างๆ 261
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ คู่มือต่างๆ 150
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น คู่มือต่างๆ 11352
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู คู่มือต่างๆ 240
เอกสาร หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560 คู่มือต่างๆ 168
File คู่มือการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES คู่มือต่างๆ 69
File คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC คู่มือต่างๆ 855
File ไฟล์ทำโลโก้ สพฐ.พร้อมใส่ชื่อโรงเรียน คู่มือต่างๆ 428
แบบฟอร์ม Individual Development Plan (ID Plan) แบบฟอร์มตามนโยบาย 1240
แบบฟอร์ม Logbook Professional Learning Community แบบฟอร์มตามนโยบาย 287
แบบฟอร์ม เทคนิคการวิเคราะห์งานแบบ Star แบบฟอร์มตามนโยบาย 167
File ดาวน์โหลดป้ายไวนิล นโยบาย ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แบบฟอร์มตามนโยบาย 260
เอกสาร ระเบียบว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ.2560 ระเบียบ กฏหมาย 129
เอกสาร คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ความรู้ 162