ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
File รายงานการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) : Pisa กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 703
แบบฟอร์ม แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 22
แบบฟอร์ม แบบขอรับค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 23
แบบฟอร์ม แบบวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 253
แบบฟอร์ม แบบวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 283
แบบฟอร์ม Template บันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ 301
แบบฟอร์ม Template หนังสือราชการภายนอก กลุ่มอำนวยการ 202
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปต่างจังหวัด กลุ่มอำนวยการ 244
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในเขต กลุ่มอำนวยการ 353
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ 40
เอกสาร คู่มือกลุ่มอำนวยการ คู่มือต่างๆ 298
เอกสาร คู่มือการจัดทำ ID Plan คู่มือต่างๆ 815
เอกสาร คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1 คู่มือต่างๆ 131
เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู คู่มือต่างๆ 304
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ คู่มือต่างๆ 169
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น คู่มือต่างๆ 13691
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู คู่มือต่างๆ 259
เอกสาร หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560 คู่มือต่างๆ 181
File คู่มือการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES คู่มือต่างๆ 90
File คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC คู่มือต่างๆ 1269
File ไฟล์ทำโลโก้ สพฐ.พร้อมใส่ชื่อโรงเรียน คู่มือต่างๆ 546
แบบฟอร์ม Individual Development Plan (ID Plan) แบบฟอร์มตามนโยบาย 1268
แบบฟอร์ม Logbook Professional Learning Community แบบฟอร์มตามนโยบาย 299
แบบฟอร์ม เทคนิคการวิเคราะห์งานแบบ Star แบบฟอร์มตามนโยบาย 180
File ดาวน์โหลดป้ายไวนิล นโยบาย ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แบบฟอร์มตามนโยบาย 271