ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
File รายงานการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) : Pisa กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 825
แบบฟอร์ม แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 75
แบบฟอร์ม แบบขอรับค่าเช่าบ้าน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 69
แบบฟอร์ม แบบวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 298
แบบฟอร์ม แบบวิธีจ้างเฉพาะเจาะจง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 324
แบบฟอร์ม Template บันทึกข้อความ กลุ่มอำนวยการ 344
แบบฟอร์ม Template หนังสือราชการภายนอก กลุ่มอำนวยการ 237
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปต่างจังหวัด กลุ่มอำนวยการ 288
แบบฟอร์ม แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในเขต กลุ่มอำนวยการ 432
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการ กลุ่มอำนวยการ 100
เอกสาร คู่มือกลุ่มอำนวยการ คู่มือต่างๆ 366
เอกสาร คู่มือการจัดทำ ID Plan คู่มือต่างๆ 896
เอกสาร คู่มือการใช้งานเว็ปไซต์ สพป.พิจิตร เขต 1 คู่มือต่างๆ 163
เอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู คู่มือต่างๆ 370
เอกสาร คู่มือการพิมพ์หนังสือราชการด้วยคอมพิวเตอร์ คู่มือต่างๆ 206
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น คู่มือต่างๆ 15070
เอกสาร มาตรฐานตำแหน่งและวิทยะฐานะตำแหน่งครู คู่มือต่างๆ 296
เอกสาร หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ปี 2560 คู่มือต่างๆ 211
File คู่มือการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES คู่มือต่างๆ 131
File คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC คู่มือต่างๆ 1985
File ไฟล์ทำโลโก้ สพฐ.พร้อมใส่ชื่อโรงเรียน คู่มือต่างๆ 594
แบบฟอร์ม Individual Development Plan (ID Plan) แบบฟอร์มตามนโยบาย 1337
แบบฟอร์ม Logbook Professional Learning Community แบบฟอร์มตามนโยบาย 333
แบบฟอร์ม เทคนิคการวิเคราะห์งานแบบ Star แบบฟอร์มตามนโยบาย 208
File ดาวน์โหลดป้ายไวนิล นโยบาย ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 แบบฟอร์มตามนโยบาย 304