แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ลิ้งค์
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/index.php?name=structure
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด http://phichit1.go.th/web/index.php?name=person1
O3 อำนาจหน้าที่ ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://phichit1.go.th/web/index.php?name=authority
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พ.ศ.2561 - 2564 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O4.pdf
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
   1) ที่อยู่
   2) หมายเลขโทรศัพท์
   3) หมายเลขโทรสาร
   4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
   5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน
http://phichit1.go.th/web/index.php?name=tel
O6 O6 ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น http://phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=44
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://www.phichit1.go.th/online/
O8 Q&A Q&A ถามตอบปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย http://phichit.net/webboard/webboard.php
O9 Social Network Social Network สังคมออนไลน์ สพป.พิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=40
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O10.pdf
O11 รายงานการกำกับการดำเนินงาน รายไตรมาส รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O11.pdf
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O12.pdf
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน บุคลากรรายบุคลรายกลุ่มภารกิจ http://phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=42
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/9_2_1.pdf
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด http://phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=46
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O16.pdf
O17 E–Service ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน http://phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=45
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O18.pdf
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O19.pdf
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบลงทุนประจําปี 2561 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O20.pdf
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O21.pdf
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 http://phichit1.go.th/web/index.php?name=knowledge2
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O23.pdf
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สรุปผลวิเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O24.pdf
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O25_1.pdf
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O26_1.pdf
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O27.pdf
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานการบริหารงานบุคคลของงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O28.pdf
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O29.pdf
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit.net/newappeals/index.php
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน http://www.phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=31
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ถามตอบปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย http://phichit.net/webboard/webboard.php
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O33.pdf
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/index.php?name=news2&file=readnews&id=35
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/10_1_2.pdf
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O36new.pdf
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O37.pdf
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คู่มือการดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O38.pdf
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O39.pdf
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O40.pdf
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O41.pdf
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O42.pdf
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O43.pdf
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O44(2).pdf
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O45.pdf
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O46.pdf
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O47.pdf
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 http://phichit1.go.th/web/UserFiles/File/O48.pdf