ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
เอกสาร โครงสร้างและภารกิจ ของ สพป.พิจิตร เขต 1. EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 81
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล EB1 EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 78
เอกสาร แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งในในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 97
File โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 51
File แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 909
File แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 72
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB10 EB10 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 78
เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง EB10 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 48
เอกสาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" EB11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 41
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB11 EB11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 78
เอกสาร แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 EB11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 45
เอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน EB12 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 45
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB12 EB12 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 64
File แผนภูมิการให้บริการ EB12 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 397
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม EB2 EB2 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1. 2 การมีส่วนร่วม 62
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง EB3 EB3 ตัวชี้วัดที่ 1. 3 การจัดซื้อจัดจ้าง 66
เอกสาร การกำกับติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 43
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ EB4 EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 76
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 763
เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 274
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB5 EB5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 77
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร EB6 EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 47
เอกสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (จีน) EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 74
เอกสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ไทย) EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 68
เอกสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อังกฤษ) EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 81