ประเภท เอกสาร/แบบฟอร์ม ผู้อับโหลด ดาวน์โหลด
เอกสาร โครงสร้างและภารกิจ ของ สพป.พิจิตร เขต 1. EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 10
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล EB1 EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 14
เอกสาร แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งในในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 11
File โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 10
File แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่การงาน EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 63
File แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ EB1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 6
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB10 EB10 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 5
เอกสาร รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง EB10 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7
เอกสาร โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "ป้องกันการทุจริต" EB11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต EB11 EB11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4
เอกสาร แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 EB11 ตัวชี้วัดที่ 4.3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 5
เอกสาร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน EB12 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 3
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ EB12 EB12 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 7
File แผนภูมิการให้บริการ EB12 ตัวชี้วัดที่ 5.1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 45
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.2 การมีส่วนร่วม EB2 EB2 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ตัวชี้วัดที่ 1. 2 การมีส่วนร่วม 4
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง EB3 EB3 ตัวชี้วัดที่ 1. 3 การจัดซื้อจัดจ้าง 6
เอกสาร การกำกับติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 4
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ EB4 EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 4
เอกสาร แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 64
เอกสาร รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 EB4 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดําเนินงานตามภารกิจ 17
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ EB5 EB5 ตัวชี้วัดที่ 2.2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 4
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร EB6 EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 4
เอกสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (จีน) EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 6
เอกสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ไทย) EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 4
เอกสาร ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (อังกฤษ) EB6 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร 5