[เอกสาร] คู่มือการปฏิบัติงานบริหารการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานบริหารการตรวจสอบ