[เอกสาร] คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ