บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[แบบฟอร์ม] แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางภายในเขต
แบบขออนุญาต