บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[File] คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา DMC
คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1 DMC