บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[File] คู่มือการกรอกข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES
ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม (e-MESystem)