บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[File] รายงานการพัฒนาการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) : Pisa
การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑