บริการเอกสาร/แบบฟอร์ม สพป.พิจิตร เขต 1
[เอกสาร] ระเบียบว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ พ.ศ.2560
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560