ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

 
 
 
สถิติจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ 1 เรื่อง