ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Education Area Management Support System : AMSS++
Version 4.8
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

Welcome to AMSS++

หากเป็นบุคลากรในหน่วยงาน ถ้ายังไม่มี Username และ Password ให้แจ้งผู้ดูและระบบ
ผอ.จักรพงษ์ ศุขวิทย์ 08-1740-6176